дайте правила на казахском языке на тему сын есім и синоним, ну если ненайд(те то достаточно правил на тему сын есім СРОЧНО ИЗ ИНТЕРНЕТА ДА ХОТЬ ОТКУДА

дайте правила на казахском языке на тему сын есім и синоним, ну если ненайд(те то достаточно правил на тему сын есім СРОЧНО
ИЗ ИНТЕРНЕТА ДА ХОТЬ ОТКУДА

 • Затты трн, тсн, сапасын, белгсн блдретн сзтабын сын есм деймз. Мысалы:ызы(ктап),нерл(адам),жасы(хабар),бойша(бала).

  Сын есмандай?ай?деген срактара жауапберп, сйлемде анытауыш болады. Мысалы:ызы ктап оыдым.

 • Затты трн, тсн, сапасын, белгсн блдретн сзтабын сын есм деймз. Мысалы:ызы(ктап),нерл(адам),жасы(хабар),бойша(бала).

  Сын есмандай?ай?деген срактара жауапберп, сйлемде анытауыш болады. Мысалы:ызы ктап оыдым.

  Сын есм етсткт алдынан тркесп, пысытауышболады. Мысалы:Ол жасы оып, жасы жред.

  Сын есм сйлемн баяндауышы да болады.Мен лкенмн, сен кшс.

  Тласына арай сын есм негзг жне туынды болып блнед.

  Негзг сын есм:ызыл, кр, жмыр, сары, кре, нашар, ср, лкен.

  Туынды сын есм:ялша, лгл, семпаз, нерл,кзг, таулы.

  Туынды сын есм сын есм тудырушы жрнатар арылы жасалады.

  САПА СЫНЫ МЕН АТЫСТЫ СЫН

  Шырай арылы трлене алатын сын есмн трнсапа сындеймз. Мысалы:жасыра, клдрек, те клд, жап-жасыл, сарылау, боза, п-лкен.

  Шырай арылы трлене алмайтын сын есмн трнатысты сындеймз:алталты, кйлексз, кзг, байпаша, алалы(комитет).

  ДАРА ЖНЕ КРДЕЛ СЫН ЕСМДЕР

  Сын есм затты сынды сапасын бр сз арылы да,кп сз арылы да блдред. Мысалы:лкен, нашар,жасыл, тар, дем, кш, ара кре, лкенд-кшл, сарыала, ара тонды.

  Крдел сын есмдер бр лексикалы маынада, бр сйлемн мшес ызметнде олданылады. Мысалы:Блмеге жуантытау орта жасты, жирен шабдарйелкрд(С. М.).

  Крдел сын есмдерд жасалуы мынадай:

  1)Негзг сын есмдерд тркесу арылы жасалады. Мысалы:ара ала, а шабдар.

  2)Негзг сын мен туынды сынны тркес арылыжасалады. Мысалы:кк кйлект, ара алпаты.

  3)Сын есмдерд осарлануы арылы жасалады.Мысалы:лкенд-кшл, атылы-аралы, лкен-лкен,
  жасы-жасы.

  4)Траты тркестер арылы жасалады. Мысалы:тонны шк бауындай.

  СЫН ЕСМН ЗАТТАНУЫ (СУБСТАНТИВТЕНУ)

  Сын есм знн сынды маынасын сатап, оны стне затты маынаа да ие болып колданыла алады.М ы с а л ы:кштмен алыспа, лкенд сыйла.

  Мндай сын есмдерд заттанан сын есмдердеймз.Заттанан сын есмдер детте з атысты затты орнына жмсалады. Мысалы:лкен адамды сыйлалкенд сыйла.

  СЫН ЕСМН ШЫРАЙЛАРЫ

  Затты сынды сапасыны баса заттан арты-кемдгн блдретн сын есм маынасын шырайдеймз. аза тлнде 2 трл шырай бар: 1) салыстырмалы шырай, 2). кшейтпел шырай.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *